Voorwaarden 

VerhuurDomeinen.NL
Deze bepalingen en voorwaarden dienen het belang van zowel de gebruikers van de diensten van VerhuurDomeinen.NL (klant) als VerhuurDomeinen.NL zelf om de continu´teit en kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en te verbeteren. 
De bepalingen en voorwaarden zijn grotendeels overgenomen uit de bepalingen en voorwaarden, zoals overeengekomen tussen VerhuurDomeinen.NL en haar zakelijke relaties.

1. Klant verklaart VerhuurDomeinen.NL te vrijwaren voor zaken die het recht op registratie van een domeinnaam bij de Stichting Internet Registratie Nederland (NL) en bij Networksolutions (COM, ORG en NET) in gevaar kunnen brengen of belemmeren.

2. Klant verklaart dat de in het formulier ingevulde gegevens juist en volledig zijn en dat klant VerhuurDomeinen.NL onverwijld op de hoogte zal brengen van evt. wijzigingen. 

3. Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te voeren.

4. Klant verklaart dat de domeinnaam in al dan niet in combinatie met een sub-domein geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

5. Klant vrijwaart VerhuurDomeinen.NL, haar relaties en toeleveranciers terzake van, en zal hen schadeloos stellen voor, alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.

6. Klant zal VerhuurDomeinen.NL steeds onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten, aanvaardt en stemt er mee in dat VerhuurDomeinen.NL, mocht zij betrokken worden in verband met de domeinnaam, vrij is in de keuze van haar advocaat.

7. De klant vrijwaart VerhuurDomeinen.NL van alle juridische claims met betrekking tot de door klant geplaatste data. VerhuurDomeinen.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de klant. 

8. Illegaal handelen en spamming is niet toegestaan en schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door de klant wordt toegebracht, is voor rekening van de klant.

9. VerhuurDomeinen.NL is niet aansprakelijk voor (gevolg-) schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server ten gevolge van niet aan VerhuurDomeinen.NL toe te rekenen, stroomuitval of -storing en onderhoud aan apparatuur en/of software, alsmede netwerkstoringen en/of -degradatie.

10. Klant is zelf verantwoordelijk voor de goede adressering en werking van de site waarheen wordt doorgerouteerd, zowel bij het ingaan van de huurperiode als tijdens de huurperiode.

11. VerhuurDomeinen.NL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag te weigeren, tussentijds de huur op te zeggen bij wanprestatie van de klant of het niet nakomen van de bepalingen en voorwaarden zonder teruggave van gelden. Discussie hierover is niet mogelijk.

12. De minimale huurperiode is voor de duur van 3 maanden met ingang van de datum van operationele beschikbaarheid voor de klant, met vooruitbetaling van de totale huurperiode plus btw. De maximale huur periode is 2 jaar. Klant ontvangt voor de verlenging van de huurperiode een factuur en dient deze voor de nieuwe huurperiode te voldoen. Bij het in gebreke bijven van tijdige betaling wordt de domeinnaam en/of emailadres gedeactiveerd tot dat de betaling met een extra behandelingstoeslag van € 29,- is ontvangen. het deactiveren van de domeinnaam ontslaat klant niet van de verplichting het gefactureerde bedrag plus toeslag te voldoen.

13. Bij verlenging van een huurperiode gelden de prijzen zoals vermeldt op www.VerhuurDomeinen.NL.

14. Klant accepteert dat het gebruik van de dienst voor zijn eigen risico is. Noch VerhuurDomeinen.NL of haar relaties en leveranciers garandeert dat de dienst zonder onderbrekingen of foutloos zal zijn. Noch VerhuurDomeinen.NL of een andere partij, betrokken bij de totstandkoming, productie of levering van de dienst kan worden aansprakelijk gesteld voor welke directe, indirecte. incidentele, speciale of gevolg-schade dan ook, voortkomend uit het gebruik van de dienst.

15. VerhuurDomeinen.NL is gerechtigd deze bepalingen en voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen en te wijzigen en zal, in voorkomend geval, zulks 
bekend stellen via de site van VerhuurDomeinen.NL.

 

           


<>


Genoemde prijzen betreft de huurprijs per maand van het volledige domein. Onder knopje "prijzen" vindt u aanvullende informatie.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@verhuurdomeinen.nl of bellen met 088 7788200.

De richtlijn voor de prijs voor eventuele overname van een domein naam is 120 maal de maandelijkse huurprijs.